https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองตาก

No.1/5ประติมากรรมกระทงสาย
ประติมากรรมกระทงสาย
ประติมากรรมกระทงสาย ประติมากรรมกระทงสาย
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

No.2/5ริมสายธารลานกระทงสาย
ริมสายธารลานกระทงสาย
ริมสายธารลานกระทงสาย ริมสายธารลานกระทงสาย
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

No.3/5สวนสาธารณะหนองหลวง
สวนสาธารณะหนองหลวง
สวนสาธารณะหนองหลวง สวนสาธารณะหนองหลวงสวนสาธารณะหนองหลวง
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพบพระ

No.4/5สวนเทพพิทักษ์ (สวนทับทิม)
สวนเทพพิทักษ์ (สวนทับทิม)
สวนเทพพิทักษ์ (สวนทับทิม) สวนเทพพิทักษ์ (สวนทับทิม)
อ.พบพระ ต.พบพระ

No.5/5ไร่กุหลาบ
ไร่กุหลาบ
ไร่กุหลาบ ไร่กุหลาบ
อ.พบพระ ต.พบพระ