https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านตาก

No.1/9ดอยสอยมาลัย
ดอยสอยมาลัย
ดอยสอยมาลัย ดอยสอยมาลัยดอยสอยมาลัย
อ.บ้านตาก ต.ตากออก

https://www.lovethailand.org/อำเภอสามเงา

No.2/9ผาสามเงา (พระสามเงา)
ผาสามเงา (พระสามเงา)
ผาสามเงา (พระสามเงา) ผาสามเงา (พระสามเงา)
อ.สามเงา ต.สามเงา

No.3/9ดอยเขาหนาม
ดอยเขาหนาม
ดอยเขาหนาม ดอยเขาหนาม
อ.สามเงา ต.สามเงา

No.4/9เขาคันเบ็ด
เขาคันเบ็ด
เขาคันเบ็ด เขาคันเบ็ด
อ.สามเงา ต.สามเงา

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าสองยาง

No.5/9ม่อนกิ่วลม
ม่อนกิ่วลม
ม่อนกิ่วลม ม่อนกิ่วลม
อ.ท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง

No.6/9ม่อนครูบาใส
ม่อนครูบาใส
ม่อนครูบาใส ม่อนครูบาใสม่อนครูบาใส
อ.ท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง

No.7/9ดอยทูเล
ดอยทูเล
ดอยทูเล ดอยทูเล
อ.ท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง

No.8/9ม่อนคลุย
ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ม่อนคลุย
อ.ท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง

https://www.lovethailand.org/อำเภออุ้มผาง

No.9/9ดอยหัวหมด
ดอยหัวหมด
ดอยหัวหมด ดอยหัวหมดดอยหัวหมด
อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง