https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองตาก

No.1/9อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

No.2/9อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

No.3/9อุทยานแห่งชาติลานสาง
อุทยานแห่งชาติลานสาง
อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติลานสาง
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านตาก

No.4/9วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย)
วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย)
วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย) วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย)
อ.บ้านตาก ต.ตากออก

No.5/9วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไขวนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
อ.บ้านตาก ต.ตากออก

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ระมาด

No.6/9อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติขุนพะวออุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
อ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด

No.7/9เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
อ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอพบพระ

No.8/9อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
อ.พบพระ ต.พบพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภออุ้มผาง

No.9/9เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง