https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองตาก

No.1/14หนองน้ำมณีบรรพต
หนองน้ำมณีบรรพต
หนองน้ำมณีบรรพต หนองน้ำมณีบรรพต
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

No.2/14อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ท่าตะกู
อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ท่าตะกู
อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ท่าตะกู อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ท่าตะกู
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

No.3/14อ่างเก็บนํ้าบ้านชะลาดระฆัง
อ่างเก็บนํ้าบ้านชะลาดระฆัง
อ่างเก็บนํ้าบ้านชะลาดระฆัง อ่างเก็บนํ้าบ้านชะลาดระฆัง
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

No.4/14อ่างเก็บน้ำบ้านคลองห้วยทราย
อ่างเก็บน้ำบ้านคลองห้วยทราย
อ่างเก็บน้ำบ้านคลองห้วยทราย อ่างเก็บน้ำบ้านคลองห้วยทรายอ่างเก็บน้ำบ้านคลองห้วยทราย
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

No.5/14อ่างเก็บน้ำหนองบัวใต้
อ่างเก็บน้ำหนองบัวใต้
อ่างเก็บน้ำหนองบัวใต้ อ่างเก็บน้ำหนองบัวใต้
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

No.6/14อ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง
อ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง
อ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง
อ.เมืองตาก ต.ระแหง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสามเงา

No.7/14เขื่อนภูมิพล
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนภูมิพล เขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพล
อ.สามเงา ต.สามเงา

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สอด

No.8/14อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อ.แม่สอด ต.แม่สอด

No.9/14อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
อ.แม่สอด ต.แม่สอด

https://www.lovethailand.org/อำเภอพบพระ

No.10/14อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1
อ.พบพระ ต.พบพระ

No.11/14อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3
อ.พบพระ ต.พบพระ

No.12/14อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4
อ.พบพระ ต.พบพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภออุ้มผาง

No.13/14อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6
อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง

No.14/14อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7 อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7
อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง