https://www.lovethailand.org/อำเภอสวนผึ้ง

No.1/4น้ำตกเก้าชั้น (เก้ากระโจน)
น้ำตกเก้าชั้น (เก้ากระโจน)
น้ำตกเก้าชั้น (เก้ากระโจน) น้ำตกเก้าชั้น (เก้ากระโจน)
อ.สวนผึ้ง ต.สวนผึ้ง

No.2/4น้ำตกผาแดง
น้ำตกผาแดง
น้ำตกผาแดง น้ำตกผาแดง
อ.สวนผึ้ง ต.สวนผึ้ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านคา

No.3/4น้ำตกซับเตย
น้ำตกซับเตย
น้ำตกซับเตย น้ำตกซับเตย
อ.บ้านคา ต.บ้านคา

No.4/4น้ำตกห้วยสวนพลู
น้ำตกห้วยสวนพลู
น้ำตกห้วยสวนพลู น้ำตกห้วยสวนพลู
อ.บ้านคา ต.บ้านคา