https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

No.1/20หาดบ่อนอก
หาดบ่อนอก
หาดบ่อนอก หาดบ่อนอก
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์

No.2/20อ่าวน้อย (อ่าวประจวบคีรีขันธ์)
อ่าวน้อย (อ่าวประจวบคีรีขันธ์)
อ่าวน้อย (อ่าวประจวบคีรีขันธ์) อ่าวน้อย (อ่าวประจวบคีรีขันธ์)อ่าวน้อย (อ่าวประจวบคีรีขันธ์)
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์

No.3/20อ่าวมะนาว
อ่าวมะนาว
อ่าวมะนาว อ่าวมะนาว
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอกุยบุรี

No.4/20หาดสามพระยา
หาดสามพระยา
หาดสามพระยา หาดสามพระยาหาดสามพระยา
อ.กุยบุรี ต.กุยบุรี

https://www.lovethailand.org/อำเภอทับสะแก

No.5/20หาดแหลมกุ่ม
หาดแหลมกุ่ม
หาดแหลมกุ่ม หาดแหลมกุ่ม
อ.ทับสะแก ต.ทับสะแก

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางสะพาน

No.6/20หาดทางสาย
หาดทางสาย
หาดทางสาย หาดทางสายหาดทางสาย
อ.บางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ

No.7/20หาดบ้านกรูด
หาดบ้านกรูด
หาดบ้านกรูด หาดบ้านกรูด
อ.บางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ

No.8/20อ่าวบ่อทองหลาง
อ่าวบ่อทองหลาง
อ่าวบ่อทองหลาง อ่าวบ่อทองหลาง
อ.บางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ

No.9/20อ่าวแม่รำพึง
อ่าวแม่รำพึง
อ่าวแม่รำพึง อ่าวแม่รำพึง
อ.บางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางสะพานน้อย

No.10/20หาดบางเบิด
หาดบางเบิด
หาดบางเบิด หาดบางเบิดหาดบางเบิด
อ.บางสะพานน้อย ต.ปากแพรก

No.11/20หาดผาแดง
หาดผาแดง
หาดผาแดง หาดผาแดง
อ.บางสะพานน้อย ต.ปากแพรก

https://www.lovethailand.org/อำเภอปราณบุรี

No.12/20หาดนเรศวร (หาดเขากะโหลก)
หาดนเรศวร (หาดเขากะโหลก)
หาดนเรศวร (หาดเขากะโหลก) หาดนเรศวร (หาดเขากะโหลก)
อ.ปราณบุรี ต.ปราณบุรี

No.13/20ชายทะเลเขากะโหลก
ชายทะเลเขากะโหลก
ชายทะเลเขากะโหลก ชายทะเลเขากะโหลก
อ.ปราณบุรี ต.ปราณบุรี

https://www.lovethailand.org/อำเภอหัวหิน

No.14/20สวนสนประดิพัทธ์
สวนสนประดิพัทธ์
สวนสนประดิพัทธ์ สวนสนประดิพัทธ์สวนสนประดิพัทธ์
อ.หัวหิน ต.หัวหิน

No.15/20หาดหัวหิน
หาดหัวหิน
หาดหัวหิน หาดหัวหินหาดหัวหิน
อ.หัวหิน ต.หัวหิน

No.16/20หาดทรายสวยพิสุทธิ์
หาดทรายสวยพิสุทธิ์
หาดทรายสวยพิสุทธิ์ หาดทรายสวยพิสุทธิ์หาดทรายสวยพิสุทธิ์
อ.หัวหิน ต.หัวหิน

No.17/20หาดเขาเต่า
หาดเขาเต่า
หาดเขาเต่า หาดเขาเต่า
อ.หัวหิน ต.หัวหิน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสามร้อยยอด

No.18/20หาดนมสาว (หาดสามร้อยยอด)
หาดนมสาว (หาดสามร้อยยอด)
หาดนมสาว (หาดสามร้อยยอด) หาดนมสาว (หาดสามร้อยยอด)
อ.สามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด

No.19/20แหลมศาลา
แหลมศาลา
แหลมศาลา แหลมศาลา
อ.สามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด

No.20/20หาดบางปู
หาดบางปู
หาดบางปู หาดบางปูหาดบางปู
อ.สามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด