https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

No.1/7เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจก เขาช่องกระจกเขาช่องกระจก
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางสะพาน

No.2/7เขาธงชัย
เขาธงชัย
เขาธงชัย เขาธงชัยเขาธงชัย
อ.บางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ

https://www.lovethailand.org/อำเภอปราณบุรี

No.3/7เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง
เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง
เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง
อ.ปราณบุรี ต.ปราณบุรี

https://www.lovethailand.org/อำเภอหัวหิน

No.4/7เขาตะเกียบ
เขาตะเกียบ
เขาตะเกียบ เขาตะเกียบ
อ.หัวหิน ต.หัวหิน

No.5/7เขาเต่า
เขาเต่า
เขาเต่า เขาเต่า
อ.หัวหิน ต.หัวหิน

No.6/7เขาหินเหล็กไฟ
เขาหินเหล็กไฟ
เขาหินเหล็กไฟ เขาหินเหล็กไฟ
อ.หัวหิน ต.หัวหิน

No.7/7เขาเทพนิมิตร
เขาเทพนิมิตร
เขาเทพนิมิตร เขาเทพนิมิตรเขาเทพนิมิตร
อ.หัวหิน ต.หัวหิน