https://www.lovethailand.org/อำเภอชะอำ

No.1/2สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
อ.ชะอำ ต.ชะอำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านแหลม

No.2/2สีสันลายศิลป์ ถนนสายเกลือบางแก้ว
สีสันลายศิลป์ ถนนสายเกลือบางแก้ว
สีสันลายศิลป์ ถนนสายเกลือบางแก้ว สีสันลายศิลป์ ถนนสายเกลือบางแก้ว
อ.บ้านแหลม ต.บ้านแหลม