https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองหญ้าปล้อง

No.1/3เขื่อนแม่ประจันทร์
เขื่อนแม่ประจันทร์
เขื่อนแม่ประจันทร์ เขื่อนแม่ประจันทร์เขื่อนแม่ประจันทร์
อ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่ายาง

No.2/3อ่างเก็บน้ำเขากระปุก
อ่างเก็บน้ำเขากระปุก
อ่างเก็บน้ำเขากระปุก อ่างเก็บน้ำเขากระปุกอ่างเก็บน้ำเขากระปุก
อ.ท่ายาง ต.ท่ายาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแก่งกระจาน

No.3/3เขื่อนแก่งกระจาน
เขื่อนแก่งกระจาน
เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจาน
อ.แก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน