https://www.lovethailand.org/อำเภอไทรโยค

No.1/5หมู่บ้านช้างไทรโยค
หมู่บ้านช้างไทรโยค
หมู่บ้านช้างไทรโยค หมู่บ้านช้างไทรโยคหมู่บ้านช้างไทรโยค
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสวัสดิ์

No.2/5โฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก
โฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก
โฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก โฮมสเตย์บ้านเขาเหล็กโฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก
อ.ศรีสวัสดิ์ ต.นาสวน

No.3/5หมู่บ้านกะเหรี่ยง
หมู่บ้านกะเหรี่ยง
หมู่บ้านกะเหรี่ยง หมู่บ้านกะเหรี่ยงหมู่บ้านกะเหรี่ยง
อ.ศรีสวัสดิ์ ต.นาสวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าม่วง

No.4/5บ้านหนองขาว
บ้านหนองขาว
บ้านหนองขาว บ้านหนองขาว
อ.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทองผาภูมิ

No.5/5หมู่บ้านช้างพุถ่อง
หมู่บ้านช้างพุถ่อง
หมู่บ้านช้างพุถ่อง หมู่บ้านช้างพุถ่องหมู่บ้านช้างพุถ่อง
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน