https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าม่วง

No.1/3บ่อน้ำร้อนวัดวังขนายทายิการาม
บ่อน้ำร้อนวัดวังขนายทายิการาม
บ่อน้ำร้อนวัดวังขนายทายิการาม บ่อน้ำร้อนวัดวังขนายทายิการาม
อ.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทองผาภูมิ

No.2/3น้ำพุร้อนหินดาด
น้ำพุร้อนหินดาด
น้ำพุร้อนหินดาด น้ำพุร้อนหินดาด
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.3/3น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น
น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น
น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน