https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาญจนบุรี

No.1/4ต้นจามจุรียักษ์
ต้นจามจุรียักษ์
ต้นจามจุรียักษ์ ต้นจามจุรียักษ์
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอทองผาภูมิ

No.2/4เหมืองปิล็อก
เหมืองปิล็อก
เหมืองปิล็อก เหมืองปิล็อก
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.3/4พุหนองปลิง
พุหนองปลิง
พุหนองปลิง พุหนองปลิง
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพนมทวน

No.4/4ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
อ.พนมทวน ต.พนมทวน