https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาญจนบุรี

No.1/5กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

No.2/5ประตูเมือง
ประตูเมือง
ประตูเมือง ประตูเมือง
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสังขละบุรี

No.3/5สะพานมอญ
สะพานมอญ
สะพานมอญ สะพานมอญสะพานมอญ
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

https://www.lovethailand.org/อำเภอพนมทวน

No.4/5พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.พนมทวน ต.พนมทวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอห้วยกระเจา

No.5/5พระปรางค์เขารักษ์
พระปรางค์เขารักษ์
พระปรางค์เขารักษ์ พระปรางค์เขารักษ์
อ.ห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา