https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาญจนบุรี

No.1/6ค่ายฝึกเขาชนไก่
ค่ายฝึกเขาชนไก่
ค่ายฝึกเขาชนไก่ ค่ายฝึกเขาชนไก่
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

No.2/6ลานชมวิวเขากระชาย
ลานชมวิวเขากระชาย
ลานชมวิวเขากระชาย ลานชมวิวเขากระชาย
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอทองผาภูมิ

No.3/6เขาช้างเผือก
เขาช้างเผือก
เขาช้างเผือก เขาช้างเผือกเขาช้างเผือก
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.4/6เนินช้างศึก
เนินช้างศึก
เนินช้างศึก เนินช้างศึกเนินช้างศึก
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสังขละบุรี

No.5/6เขาหัวโล้น (เขาใหญ่)
เขาหัวโล้น (เขาใหญ่)
เขาหัวโล้น (เขาใหญ่) เขาหัวโล้น (เขาใหญ่)เขาหัวโล้น (เขาใหญ่)
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

https://www.lovethailand.org/อำเภอเลาขวัญ

No.6/6ภูเขาโปร่งพรม
ภูเขาโปร่งพรม
ภูเขาโปร่งพรม ภูเขาโปร่งพรม
อ.เลาขวัญ ต.เลาขวัญ