https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาญจนบุรี

No.1/4แคมป์ช้าง ทวีชัย
แคมป์ช้าง ทวีชัย
แคมป์ช้าง ทวีชัย แคมป์ช้าง ทวีชัย
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอไทรโยค

No.2/4ปางช้างไทรโยค
ปางช้างไทรโยค
ปางช้างไทรโยค ปางช้างไทรโยคปางช้างไทรโยค
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

No.3/4แคมป์ช้างวังโพธิ์
แคมป์ช้างวังโพธิ์
แคมป์ช้างวังโพธิ์ แคมป์ช้างวังโพธิ์
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าม่วง

No.4/4ทะเลน้ำจืด (ฟาร์มนกกระจอกเทศ)
ทะเลน้ำจืด (ฟาร์มนกกระจอกเทศ)
ทะเลน้ำจืด (ฟาร์มนกกระจอกเทศ) ทะเลน้ำจืด (ฟาร์มนกกระจอกเทศ)
อ.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง