https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาญจนบุรี

No.1/2สวนสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรี
สวนสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรี
สวนสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรี สวนสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรี
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ่อพลอย

No.2/2สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค
สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค
สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค
อ.บ่อพลอย ต.บ่อพลอย