https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาญจนบุรี

No.1/2ล่องแก่งซองกาเรีย
ล่องแก่งซองกาเรีย
ล่องแก่งซองกาเรีย ล่องแก่งซองกาเรีย
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอทองผาภูมิ

No.2/2ขี่ช้างล่องแพ
ขี่ช้างล่องแพ
ขี่ช้างล่องแพ ขี่ช้างล่องแพขี่ช้างล่องแพ
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน