https://www.lovethailand.org/อำเภอทองผาภูมิ

No.1/3บึงน้ำทิพย์
บึงน้ำทิพย์
บึงน้ำทิพย์ บึงน้ำทิพย์
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสังขละบุรี

No.2/3บึงเกริงกระเวีย
บึงเกริงกระเวีย
บึงเกริงกระเวีย บึงเกริงกระเวียบึงเกริงกระเวีย
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

https://www.lovethailand.org/อำเภอห้วยกระเจา

No.3/3หนองนาทะเล
หนองนาทะเล
หนองนาทะเล หนองนาทะเลหนองนาทะเล
อ.ห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา