https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาญจนบุรี

No.1/19น้ำตกผาลาด
น้ำตกผาลาด
น้ำตกผาลาด น้ำตกผาลาดน้ำตกผาลาด
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอไทรโยค

No.2/19น้ำตกไทรโยคน้อย
น้ำตกไทรโยคน้อย
น้ำตกไทรโยคน้อย น้ำตกไทรโยคน้อย
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

No.3/19น้ำตกไทรโยคใหญ่ (น้ำตกเขาโจน)
น้ำตกไทรโยคใหญ่ (น้ำตกเขาโจน)
น้ำตกไทรโยคใหญ่ (น้ำตกเขาโจน) น้ำตกไทรโยคใหญ่ (น้ำตกเขาโจน)
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสวัสดิ์

No.4/19น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
อ.ศรีสวัสดิ์ ต.นาสวน

No.5/19น้ำตกเอราวัณ
น้ำตกเอราวัณ
น้ำตกเอราวัณ น้ำตกเอราวัณน้ำตกเอราวัณ
อ.ศรีสวัสดิ์ ต.นาสวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอทองผาภูมิ

No.6/19น้ำตกทุ่งนางครวญ
น้ำตกทุ่งนางครวญ
น้ำตกทุ่งนางครวญ น้ำตกทุ่งนางครวญ
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.7/19น้ำตกผาตาด
น้ำตกผาตาด
น้ำตกผาตาด น้ำตกผาตาดน้ำตกผาตาด
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.8/19น้ำตกผาสวรรค์
น้ำตกผาสวรรค์
น้ำตกผาสวรรค์ น้ำตกผาสวรรค์
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.9/19น้ำตกนิคุฮุ
น้ำตกนิคุฮุ
น้ำตกนิคุฮุ น้ำตกนิคุฮุ
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.10/19น้ำตกวัดสะพานลาว
น้ำตกวัดสะพานลาว
น้ำตกวัดสะพานลาว น้ำตกวัดสะพานลาว
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.11/19น้ำตกรอยช้างเผือก
น้ำตกรอยช้างเผือก
น้ำตกรอยช้างเผือก น้ำตกรอยช้างเผือก
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.12/19น้ำตกสัตมิตร
น้ำตกสัตมิตร
น้ำตกสัตมิตร น้ำตกสัตมิตร
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.13/19น้ำตกจ๊อกกระดิ่น
น้ำตกจ๊อกกระดิ่น
น้ำตกจ๊อกกระดิ่น น้ำตกจ๊อกกระดิ่น
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสังขละบุรี

No.14/19น้ำตกคลีตี้
น้ำตกคลีตี้
น้ำตกคลีตี้ น้ำตกคลีตี้น้ำตกคลีตี้
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.15/19น้ำตกตะเคียนทอง
น้ำตกตะเคียนทอง
น้ำตกตะเคียนทอง น้ำตกตะเคียนทองน้ำตกตะเคียนทอง
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.16/19น้ำตกเกริงกระเวีย
น้ำตกเกริงกระเวีย
น้ำตกเกริงกระเวีย น้ำตกเกริงกระเวียน้ำตกเกริงกระเวีย
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.17/19น้ำตกไดช่องถ่อง
น้ำตกไดช่องถ่อง
น้ำตกไดช่องถ่อง น้ำตกไดช่องถ่อง
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.18/19น้ำตกกระเต็งเจ็ง
น้ำตกกระเต็งเจ็ง
น้ำตกกระเต็งเจ็ง น้ำตกกระเต็งเจ็ง
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

https://www.lovethailand.org/อำเภอด่านมะขามเตี้ย

No.19/19น้ำตกสาธิต
น้ำตกสาธิต
น้ำตกสาธิต น้ำตกสาธิต
อ.ด่านมะขามเตี้ย ต.ด่านมะขามเตี้ย