https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาญจนบุรี

No.1/20ถ้ำมะเดื่อ
ถ้ำมะเดื่อ
ถ้ำมะเดื่อ ถ้ำมะเดื่อ
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

No.2/20ถ้ำสัตตบรรณคูหา
ถ้ำสัตตบรรณคูหา
ถ้ำสัตตบรรณคูหา ถ้ำสัตตบรรณคูหา
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอไทรโยค

No.3/20ถ้ำกระแซ
ถ้ำกระแซ
ถ้ำกระแซ ถ้ำกระแซ
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

No.4/20ถ้ำดาวดึงส์
ถ้ำดาวดึงส์
ถ้ำดาวดึงส์ ถ้ำดาวดึงส์
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

No.5/20ถ้ำละว้า
ถ้ำละว้า
ถ้ำละว้า ถ้ำละว้า
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

No.6/20ถ้ำวังบาดาล
ถ้ำวังบาดาล
ถ้ำวังบาดาล ถ้ำวังบาดาล
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

No.7/20ถ้ำเชลย
ถ้ำเชลย
ถ้ำเชลย ถ้ำเชลย
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

No.8/20ถ้ำบ้องตี้
ถ้ำบ้องตี้
ถ้ำบ้องตี้ ถ้ำบ้องตี้
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ่อพลอย

No.9/20ถ้ำผาวังจันทร์
ถ้ำผาวังจันทร์
ถ้ำผาวังจันทร์ ถ้ำผาวังจันทร์
อ.บ่อพลอย ต.บ่อพลอย

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสวัสดิ์

No.10/20ถ้ำพระธาตุ
ถ้ำพระธาตุ
ถ้ำพระธาตุ ถ้ำพระธาตุ
อ.ศรีสวัสดิ์ ต.นาสวน

No.11/20ถ้ำองจุ
ถ้ำองจุ
ถ้ำองจุ ถ้ำองจุ
อ.ศรีสวัสดิ์ ต.นาสวน

No.12/20ถ้ำธารลอดใหญ่
ถ้ำธารลอดใหญ่
ถ้ำธารลอดใหญ่ ถ้ำธารลอดใหญ่ถ้ำธารลอดใหญ่
อ.ศรีสวัสดิ์ ต.นาสวน

No.13/20ถ้ำธารลอดน้อย
ถ้ำธารลอดน้อย
ถ้ำธารลอดน้อย ถ้ำธารลอดน้อยถ้ำธารลอดน้อย
อ.ศรีสวัสดิ์ ต.นาสวน

No.14/20ถ้ำน้ำมุด
ถ้ำน้ำมุด
ถ้ำน้ำมุด ถ้ำน้ำมุด
อ.ศรีสวัสดิ์ ต.นาสวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าม่วง

No.15/20ถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก
ถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก
ถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก ถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก
อ.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทองผาภูมิ

No.16/20ถ้ำเสาหิน
ถ้ำเสาหิน
ถ้ำเสาหิน ถ้ำเสาหิน
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.17/20ถ้ำนกนางแอ่น (ถ้ำเวิรลด์คัพ)
ถ้ำนกนางแอ่น (ถ้ำเวิรลด์คัพ)
ถ้ำนกนางแอ่น (ถ้ำเวิรลด์คัพ) ถ้ำนกนางแอ่น (ถ้ำเวิรลด์คัพ)ถ้ำนกนางแอ่น (ถ้ำเวิรลด์คัพ)
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

No.18/20ถ้ำสองแปด
ถ้ำสองแปด
ถ้ำสองแปด ถ้ำสองแปด
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสังขละบุรี

No.19/20ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล
ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล
ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู

No.20/20ถ้ำประไรโหนก
ถ้ำประไรโหนก
ถ้ำประไรโหนก ถ้ำประไรโหนก
อ.สังขละบุรี ต.หนองลู