https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาญจนบุรี

No.1/9เขื่อนท่าทุ่งนา
เขื่อนท่าทุ่งนา
เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนท่าทุ่งนาเขื่อนท่าทุ่งนา
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอไทรโยค

No.2/9อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง
อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง
อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

No.3/9อ่างเก็บน้ำสามัคคีธรรม
อ่างเก็บน้ำสามัคคีธรรม
อ่างเก็บน้ำสามัคคีธรรม อ่างเก็บน้ำสามัคคีธรรมอ่างเก็บน้ำสามัคคีธรรม
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสวัสดิ์

No.4/9เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนศรีนครินทร์
อ.ศรีสวัสดิ์ ต.นาสวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าม่วง

No.5/9เขื่อนแม่กลอง
เขื่อนแม่กลอง
เขื่อนแม่กลอง เขื่อนแม่กลองเขื่อนแม่กลอง
อ.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง

https://www.lovethailand.org/อำเภอทองผาภูมิ

No.6/9เขื่อนวชิราลงกรณ์
เขื่อนวชิราลงกรณ์
เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนวชิราลงกรณ์
อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเลาขวัญ

No.7/9อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน
อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน
อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน อ่างเก็บน้ำห้วยเทียนอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน
อ.เลาขวัญ ต.เลาขวัญ

No.8/9อ่างเก็บน้ำพหุงดิน
อ่างเก็บน้ำพหุงดิน
อ่างเก็บน้ำพหุงดิน อ่างเก็บน้ำพหุงดิน
อ.เลาขวัญ ต.เลาขวัญ

https://www.lovethailand.org/อำเภอด่านมะขามเตี้ย

No.9/9อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งนก
อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งนก
อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งนก อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งนกอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งนก
อ.ด่านมะขามเตี้ย ต.ด่านมะขามเตี้ย