https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/2พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.2/2พระตำหนักดาราภิรมย์
พระตำหนักดาราภิรมย์
พระตำหนักดาราภิรมย์ พระตำหนักดาราภิรมย์
อ.แม่ริม ต.ริมใต้