https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/8อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.2/8อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงดาว

No.3/8พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แตง

No.4/8พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน
อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.5/8ขุนหลวงวิลังคะ
ขุนหลวงวิลังคะ
ขุนหลวงวิลังคะ ขุนหลวงวิลังคะ
อ.แม่ริม ต.ริมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่อาย

No.6/8อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันป่าตอง

No.7/8เวียงท่ากาน เมืองโบราณ
เวียงท่ากาน เมืองโบราณ
เวียงท่ากาน เมืองโบราณ เวียงท่ากาน เมืองโบราณเวียงท่ากาน เมืองโบราณ
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอสารภี

No.8/8เวียงกุมกาม เมืองโบราณ
เวียงกุมกาม เมืองโบราณ
เวียงกุมกาม เมืองโบราณ เวียงกุมกาม เมืองโบราณ
อ.สารภี ต.ยางเนิ้ง