https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/20ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.2/20ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.3/20ประเพณีปอยหลวง
ประเพณีปอยหลวง
ประเพณีปอยหลวง ประเพณีปอยหลวง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.4/20เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก)
เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก)
เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก) เข้าอินทขิล (ใส่ขันดอก)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.5/20ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.6/20ประเพณีการเลี้ยงขันโตก
ประเพณีการเลี้ยงขันโตก
ประเพณีการเลี้ยงขันโตก ประเพณีการเลี้ยงขันโตก
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.7/20ประเพณียี่เป็ง
ประเพณียี่เป็ง
ประเพณียี่เป็ง ประเพณียี่เป็ง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.8/20เทศกาลเชียงใหม่ ประเพณีภาคเหนือ
เทศกาลเชียงใหม่ ประเพณีภาคเหนือ
เทศกาลเชียงใหม่ ประเพณีภาคเหนือ เทศกาลเชียงใหม่ ประเพณีภาคเหนือ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงดาว

No.9/20ประเพณีกินวอ
ประเพณีกินวอ
ประเพณีกินวอ ประเพณีกินวอ
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอยสะเก็ด

No.10/20วัฒนธรรมไตลื้อ
วัฒนธรรมไตลื้อ
วัฒนธรรมไตลื้อ วัฒนธรรมไตลื้อ
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.11/20บ้านศิลาดล
บ้านศิลาดล
บ้านศิลาดล บ้านศิลาดล
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.12/20แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดชยาลังการ์
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดชยาลังการ์
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดชยาลังการ์ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดชยาลังการ์
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.13/20ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่
อ.แม่ริม ต.ริมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอฝาง

No.14/20งานปอย
งานปอย
งานปอย งานปอย
อ.ฝาง ต.เวียง

No.15/20ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย
อ.ฝาง ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่อาย

No.16/20ประเพณีลอยพระอุปคุต
ประเพณีลอยพระอุปคุต
ประเพณีลอยพระอุปคุต ประเพณีลอยพระอุปคุต
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

No.17/20ประเพณีโล้ชิงช้า
ประเพณีโล้ชิงช้า
ประเพณีโล้ชิงช้า ประเพณีโล้ชิงช้า
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

No.18/20พิธีผูกข้อมือ
พิธีผูกข้อมือ
พิธีผูกข้อมือ พิธีผูกข้อมือ
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

No.19/20ประเพณีปอยเทียน
ประเพณีปอยเทียน
ประเพณีปอยเทียน ประเพณีปอยเทียน
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

https://www.lovethailand.org/อำเภอหางดง

No.20/20ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่
ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่
ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่ ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่
อ.หางดง ต.หางดง