https://www.lovethailand.org/อำเภอจอมทอง

No.1/10ถ้ำตอง
ถ้ำตอง
ถ้ำตอง ถ้ำตอง
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงดาว

No.2/10ถ้ำเชียงดาว
ถ้ำเชียงดาว
ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.3/10ถ้ำผาต๊ะ
ถ้ำผาต๊ะ
ถ้ำผาต๊ะ ถ้ำผาต๊ะ
อ.แม่ริม ต.ริมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอฝาง

No.4/10ถ้ำห้วยบอน
ถ้ำห้วยบอน
ถ้ำห้วยบอน ถ้ำห้วยบอน
อ.ฝาง ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพร้าว

No.5/10ถ้ำหลากลาน
ถ้ำหลากลาน
ถ้ำหลากลาน ถ้ำหลากลาน
อ.พร้าว ต.เวียง

No.6/10ถ้ำผาปูน
ถ้ำผาปูน
ถ้ำผาปูน ถ้ำผาปูน
อ.พร้าว ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเวียงแหง

No.7/10ถ้ำโบราณ
ถ้ำโบราณ
ถ้ำโบราณ ถ้ำโบราณถ้ำโบราณ
อ.เวียงแหง ต.เมืองแหง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่วาง

No.8/10ถ้ำน้ำออกฮู
ถ้ำน้ำออกฮู
ถ้ำน้ำออกฮู ถ้ำน้ำออกฮู
อ.แม่วาง ต.บ้านกาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ออน

No.9/10ถ้ำเมืองออน
ถ้ำเมืองออน
ถ้ำเมืองออน ถ้ำเมืองออน
อ.แม่ออน ต.ออนเหนือ

No.10/10ผาน้ำลอด
ผาน้ำลอด
ผาน้ำลอด ผาน้ำลอด
อ.แม่ออน ต.ออนเหนือ