https://www.lovethailand.org/Kan Chana Dit

No.1/10ป่าต้นน้ำท่าทอง
ป่าต้นน้ำท่าทอง
ป่าต้นน้ำท่าทอง ป่าต้นน้ำท่าทอง
Kan Chana Dit, Tha Thong Mai

No.2/10ปากน้ำกระแดะ
ปากน้ำกระแดะ
ปากน้ำกระแดะ ปากน้ำกระแดะ
Kan Chana Dit, Tha Thong Mai

https://www.lovethailand.org/Don Sak

No.3/10ท่าเรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่
ท่าเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือเฟอร์รี่
Don Sak, Don Sak

https://www.lovethailand.org/Koh Samui

No.4/10หินตา หินยาย
หินตา หินยาย
หินตา หินยาย หินตา หินยาย
Koh Samui, Ang Thong

No.5/10แหล่งดูปะการัง
แหล่งดูปะการัง
แหล่งดูปะการัง แหล่งดูปะการัง
Koh Samui, Ang Thong

https://www.lovethailand.org/Koh Pha Ngan

No.6/10ต้นยางใหญ่
ต้นยางใหญ่
ต้นยางใหญ่ ต้นยางใหญ่
Koh Pha Ngan, Koh Pha Ngan

https://www.lovethailand.org/Phanom

No.7/10ดอกบัวผุด
ดอกบัวผุด
ดอกบัวผุด ดอกบัวผุด
Phanom, Phanom

No.8/10ตั้งน้ำ
ตั้งน้ำ
ตั้งน้ำ ตั้งน้ำ
Phanom, Phanom

https://www.lovethailand.org/Phun Phin

No.9/10ทุ่งกระจูด
ทุ่งกระจูด
ทุ่งกระจูด ทุ่งกระจูด
Phun Phin, Tha Kham

No.10/10หนองหัววัง
หนองหัววัง
หนองหัววัง หนองหัววัง
Phun Phin, Tha Kham