https://www.lovethailand.org/Kut Chap

No.1/6น้ำตกวังขนุน
น้ำตกวังขนุน
น้ำตกวังขนุน น้ำตกวังขนุน
Kut Chap, Kut Chap

https://www.lovethailand.org/Nong Wua So

No.2/6น้ำตกหินตั้ง
น้ำตกหินตั้ง
น้ำตกหินตั้ง น้ำตกหินตั้ง
Nong Wua So, Mak Ya

https://www.lovethailand.org/Ban Phu

No.3/6น้ำตกสามเทพ
น้ำตกสามเทพ
น้ำตกสามเทพ น้ำตกสามเทพ
Ban Phu, Ban Phu

https://www.lovethailand.org/Nong Saeng

No.4/6น้ำตกคอยนาง
น้ำตกคอยนาง
น้ำตกคอยนาง น้ำตกคอยนาง
Nong Saeng, Nong Saeng

https://www.lovethailand.org/Na Yung

No.5/6น้ำตกยูงทอง
น้ำตกยูงทอง
น้ำตกยูงทอง น้ำตกยูงทอง
Na Yung, Na Yung

No.6/6น้ำตกเขาเต่า
น้ำตกเขาเต่า
น้ำตกเขาเต่า น้ำตกเขาเต่า
Na Yung, Na Yung