https://www.lovethailand.org/อำเภอยี่งอ

No.1/15น้ำตกซาเบง
น้ำตกซาเบง
น้ำตกซาเบง น้ำตกซาเบง
อ.ยี่งอ ต.ยี่งอ

No.2/15น้ำตกพรุเสด็จ
น้ำตกพรุเสด็จ
น้ำตกพรุเสด็จ น้ำตกพรุเสด็จ
อ.ยี่งอ ต.ยี่งอ

No.3/15น้ำตกปาโจบาบี
น้ำตกปาโจบาบี
น้ำตกปาโจบาบี น้ำตกปาโจบาบี
อ.ยี่งอ ต.ยี่งอ

https://www.lovethailand.org/อำเภอระแงะ

No.4/15น้ำตกวังทอง
น้ำตกวังทอง
น้ำตกวังทอง น้ำตกวังทอง
อ.ระแงะ ต.ตันหยงมัส

https://www.lovethailand.org/อำเภอรือเสาะ

No.5/15น้ำตกศรีตันหยง
น้ำตกศรีตันหยง
น้ำตกศรีตันหยง น้ำตกศรีตันหยง
อ.รือเสาะ ต.รือเสาะ

No.6/15น้ำตกตาเปาะ
น้ำตกตาเปาะ
น้ำตกตาเปาะ น้ำตกตาเปาะ
อ.รือเสาะ ต.รือเสาะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสาคร

No.7/15น้ำตกไอร์ซือดอร์
น้ำตกไอร์ซือดอร์
น้ำตกไอร์ซือดอร์ น้ำตกไอร์ซือดอร์
อ.ศรีสาคร ต.ซากอ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแว้ง

No.8/15น้ำตกสิรินธร
น้ำตกสิรินธร
น้ำตกสิรินธร น้ำตกสิรินธร
อ.แว้ง ต.แว้ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสุคิริน

No.9/15น้ำตกโต๊ะโมะ
น้ำตกโต๊ะโมะ
น้ำตกโต๊ะโมะ น้ำตกโต๊ะโมะ
อ.สุคิริน ต.มาโมง

No.10/15น้ำตกธารหินงาม
น้ำตกธารหินงาม
น้ำตกธารหินงาม น้ำตกธารหินงาม
อ.สุคิริน ต.มาโมง

No.11/15น้ำตกไอบอง
น้ำตกไอบอง
น้ำตกไอบอง น้ำตกไอบอง
อ.สุคิริน ต.มาโมง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสุไหงปาดี

No.12/15น้ำตกฉัตรวาริน
น้ำตกฉัตรวาริน
น้ำตกฉัตรวาริน น้ำตกฉัตรวาริน
อ.สุไหงปาดี ต.ปะลุรู

https://www.lovethailand.org/อำเภอจะแนะ

No.13/15น้ำตกไอร์โซ
น้ำตกไอร์โซ
น้ำตกไอร์โซ น้ำตกไอร์โซ
อ.จะแนะ ต.จะแนะ

No.14/15น้ำตกไอร์กรอส
น้ำตกไอร์กรอส
น้ำตกไอร์กรอส น้ำตกไอร์กรอส
อ.จะแนะ ต.จะแนะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเจาะไอร้อง

No.15/15น้ำตกไอสะเตียร์
น้ำตกไอสะเตียร์
น้ำตกไอสะเตียร์ น้ำตกไอสะเตียร์
อ.เจาะไอร้อง ต.จวบ