https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนราธิวาส

No.1/7พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย
พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย
พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย
อ.เมืองนราธิวาส ต.บางนาค

No.2/7ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
อ.เมืองนราธิวาส ต.บางนาค

https://www.lovethailand.org/อำเภอตากใบ

No.3/7ด่านตาบา (ด่านตากใบ)
ด่านตาบา (ด่านตากใบ)
ด่านตาบา (ด่านตากใบ) ด่านตาบา (ด่านตากใบ)
อ.ตากใบ ต.เจ๊ะเห

No.4/7สะพานเกาะยาว
สะพานเกาะยาว
สะพานเกาะยาว สะพานเกาะยาว
อ.ตากใบ ต.เจ๊ะเห

No.5/7กุโบวร์
กุโบวร์
กุโบวร์ กุโบวร์
อ.ตากใบ ต.เจ๊ะเห

https://www.lovethailand.org/อำเภอรือเสาะ

No.6/7ศาลาทรงงานหนองบัวบากง
ศาลาทรงงานหนองบัวบากง
ศาลาทรงงานหนองบัวบากง ศาลาทรงงานหนองบัวบากง
อ.รือเสาะ ต.รือเสาะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสุไหงโกลก

No.7/7ด่านสุไหงโกลก
ด่านสุไหงโกลก
ด่านสุไหงโกลก ด่านสุไหงโกลก
อ.สุไหงโกลก ต.สุไหงโกลก