https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองจันทบุรี

No.1/16ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อ.เมืองจันทบุรี ต.ตลาด

No.2/16ศาลหลักเมืองจันทบุรี
ศาลหลักเมืองจันทบุรี
ศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลหลักเมืองจันทบุรี
อ.เมืองจันทบุรี ต.ตลาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอขลุง

No.3/16สำนักสงฆ์เนินไม้หอม
สำนักสงฆ์เนินไม้หอม
สำนักสงฆ์เนินไม้หอม สำนักสงฆ์เนินไม้หอม
อ.ขลุง ต.ขลุง

No.4/16ที่พักสงฆ์มณีรัตนสุวรรณ
ที่พักสงฆ์มณีรัตนสุวรรณ
ที่พักสงฆ์มณีรัตนสุวรรณ ที่พักสงฆ์มณีรัตนสุวรรณ
อ.ขลุง ต.ขลุง

No.5/16ที่พักสงฆ์สะโทยธรรมสถาน
ที่พักสงฆ์สะโทยธรรมสถาน
ที่พักสงฆ์สะโทยธรรมสถาน ที่พักสงฆ์สะโทยธรรมสถาน
อ.ขลุง ต.ขลุง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าใหม่

No.6/16เจดีย์เขาพลอยแหวน
เจดีย์เขาพลอยแหวน
เจดีย์เขาพลอยแหวน เจดีย์เขาพลอยแหวน
อ.ท่าใหม่ ต.ท่าใหม่

No.7/16พระธาตุบุญแจ่มฟ้า
พระธาตุบุญแจ่มฟ้า
พระธาตุบุญแจ่มฟ้า พระธาตุบุญแจ่มฟ้า
อ.ท่าใหม่ ต.ท่าใหม่

No.8/16สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
อ.ท่าใหม่ ต.ท่าใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอมะขาม

No.9/16สำนักสงฆ์เขาบรรจบ
สำนักสงฆ์เขาบรรจบ
สำนักสงฆ์เขาบรรจบ สำนักสงฆ์เขาบรรจบ
อ.มะขาม ต.มะขาม

https://www.lovethailand.org/อำเภอแหลมสิงห์

No.10/16พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
อ.แหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์

No.11/16รอยพระพุทธบาทจำลอง
รอยพระพุทธบาทจำลอง
รอยพระพุทธบาทจำลอง รอยพระพุทธบาทจำลอง
อ.แหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์

No.12/16สระเก้า
สระเก้า
สระเก้า สระเก้า
อ.แหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์

https://www.lovethailand.org/อำเภอนายายอาม

No.13/16เจดีย์บ้านหัวแหลม
เจดีย์บ้านหัวแหลม
เจดีย์บ้านหัวแหลม เจดีย์บ้านหัวแหลม
อ.นายายอาม ต.นายายอาม

No.14/16องค์พระสังกัจจายน์
องค์พระสังกัจจายน์
องค์พระสังกัจจายน์ องค์พระสังกัจจายน์
อ.นายายอาม ต.นายายอาม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาคิชฌกูฏ

No.15/16ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย
ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย
ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย
อ.เขาคิชฌกูฏ ต.ซากไทย

No.16/16หลวงพ่อเพ็ชร
หลวงพ่อเพ็ชร
หลวงพ่อเพ็ชร หลวงพ่อเพ็ชร
อ.เขาคิชฌกูฏ ต.ซากไทย