https://www.lovethailand.org/อำเภอชุมแพ

No.1/8น้ำตกพลาญทอง
น้ำตกพลาญทอง
น้ำตกพลาญทอง น้ำตกพลาญทอง
อ.ชุมแพ ต.ชุมแพ

https://www.lovethailand.org/อำเภอน้ำพอง

No.2/8ฝายหนองหวาย
ฝายหนองหวาย
ฝายหนองหวาย ฝายหนองหวาย
อ.น้ำพอง ต.น้ำพอง

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูเวียง

No.3/8น้ำตกตาดฟ้า
น้ำตกตาดฟ้า
น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกตาดฟ้า
อ.ภูเวียง ต.บ้านเรือ

No.4/8น้ำตกทับพญาเสือ
น้ำตกทับพญาเสือ
น้ำตกทับพญาเสือ น้ำตกทับพญาเสือ
อ.ภูเวียง ต.บ้านเรือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาสวนกวาง

No.5/8น้ำตกธารสวรรค์
น้ำตกธารสวรรค์
น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกธารสวรรค์
อ.เขาสวนกวาง ต.เขาสวนกวาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูผาม่าน

No.6/8น้ำตกตาดหมอก
น้ำตกตาดหมอก
น้ำตกตาดหมอก น้ำตกตาดหมอก
อ.ภูผาม่าน ต.โนนคอม

No.7/8น้ำตกตาดใหญ่
น้ำตกตาดใหญ่
น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกตาดใหญ่
อ.ภูผาม่าน ต.โนนคอม

No.8/8น้ำผุดตาดเต่า
น้ำผุดตาดเต่า
น้ำผุดตาดเต่า น้ำผุดตาดเต่า
อ.ภูผาม่าน ต.โนนคอม