No.101/121วัดมณเฑียร
วัดมณเฑียร
วัดมณเฑียร วัดมณเฑียร
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.102/121วัดล่ามช้าง
วัดล่ามช้าง
วัดล่ามช้าง วัดล่ามช้าง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.103/121วัดโลกโมฬี
วัดโลกโมฬี
วัดโลกโมฬี วัดโลกโมฬี
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.104/121วัดสำเภา
วัดสำเภา
วัดสำเภา วัดสำเภา
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.105/121วัดหมื่นล้าน
วัดหมื่นล้าน
วัดหมื่นล้าน วัดหมื่นล้าน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.106/121วัดท่าเดื่อ
วัดท่าเดื่อ
วัดท่าเดื่อ วัดท่าเดื่อ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันผีเสื้อ

No.107/121วัดท่าหลุก
วัดท่าหลุก
วัดท่าหลุก วัดท่าหลุก
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันผีเสื้อ

No.108/121วัดป่าข่อยใต้
วัดป่าข่อยใต้
วัดป่าข่อยใต้ วัดป่าข่อยใต้
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันผีเสื้อ

No.109/121วัดป่าข่อยเหนือ
วัดป่าข่อยเหนือ
วัดป่าข่อยเหนือ วัดป่าข่อยเหนือ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันผีเสื้อ

No.110/121วัดร้องอ้อ
วัดร้องอ้อ
วัดร้องอ้อ วัดร้องอ้อ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สันผีเสื้อ

No.111/121วัดผาลาด
วัดผาลาด
วัดผาลาด วัดผาลาด
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.112/121วัดฝายหิน
วัดฝายหิน
วัดฝายหิน วัดฝายหิน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.113/121วัดศรีโสดา
วัดศรีโสดา
วัดศรีโสดา วัดศรีโสดา
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.114/121วัดใหม่ห้วยทราย
วัดใหม่ห้วยทราย
วัดใหม่ห้วยทราย วัดใหม่ห้วยทราย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.115/121วัดบวกครกน้อย
วัดบวกครกน้อย
วัดบวกครกน้อย วัดบวกครกน้อย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองป่าครั่ง

No.116/121วัดหนองป่าครั่ง
วัดหนองป่าครั่ง
วัดหนองป่าครั่ง วัดหนองป่าครั่ง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองป่าครั่ง

No.117/121วัดเมืองสาตรน้อย
วัดเมืองสาตรน้อย
วัดเมืองสาตรน้อย วัดเมืองสาตรน้อย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองหอย

No.118/121วัดเมืองสาตรหลวง
วัดเมืองสาตรหลวง
วัดเมืองสาตรหลวง วัดเมืองสาตรหลวง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองหอย

No.119/121วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองหอย

No.120/121วัดสันป่าเลียง
วัดสันป่าเลียง
วัดสันป่าเลียง วัดสันป่าเลียง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองหอย