No.81/121วัดท่ากระดาษ
วัดท่ากระดาษ
วัดท่ากระดาษ วัดท่ากระดาษ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม

No.82/121วัดฟ้าฮ่าม
วัดฟ้าฮ่าม
วัดฟ้าฮ่าม วัดฟ้าฮ่าม
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม

No.83/121วัดลังกา
วัดลังกา
วัดลังกา วัดลังกา
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม

No.84/121วัดสันทรายต้นกอก
วัดสันทรายต้นกอก
วัดสันทรายต้นกอก วัดสันทรายต้นกอก
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม

No.85/121วัดกู่คำ
วัดกู่คำ
วัดกู่คำ วัดกู่คำ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต

No.86/121วัดเชตุพน
วัดเชตุพน
วัดเชตุพน วัดเชตุพน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต

No.87/121วัดท่าสะต๋อย
วัดท่าสะต๋อย
วัดท่าสะต๋อย วัดท่าสะต๋อย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต

No.88/121วัดเมืองกาย
วัดเมืองกาย
วัดเมืองกาย วัดเมืองกาย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต

No.89/121วัดศรีโขง
วัดศรีโขง
วัดศรีโขง วัดศรีโขง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต

No.90/121วัดสันป่าข่อย
วัดสันป่าข่อย
วัดสันป่าข่อย วัดสันป่าข่อย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต

No.91/121วัดควรค่าม้า
วัดควรค่าม้า
วัดควรค่าม้า วัดควรค่าม้า
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.92/121วัดชัยพระเกียรติ
วัดชัยพระเกียรติ
วัดชัยพระเกียรติ วัดชัยพระเกียรติ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.93/121วัดเชียงยืน
วัดเชียงยืน
วัดเชียงยืน วัดเชียงยืน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.94/121วัดดอกคำ
วัดดอกคำ
วัดดอกคำ วัดดอกคำ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.95/121วัดดอกเอื้อง
วัดดอกเอื้อง
วัดดอกเอื้อง วัดดอกเอื้อง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.96/121วัดทุงยู
วัดทุงยู
วัดทุงยู วัดทุงยู
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.97/121วัดปราสาท (ศรีภูมิ)
วัดปราสาท (ศรีภูมิ)
วัดปราสาท (ศรีภูมิ) วัดปราสาท (ศรีภูมิ)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.98/121วัดบ้านปิง
วัดบ้านปิง
วัดบ้านปิง วัดบ้านปิง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.99/121วัดป่าพร้าวใน
วัดป่าพร้าวใน
วัดป่าพร้าวใน วัดป่าพร้าวใน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.100/121วัดผาบ่อง
วัดผาบ่อง
วัดผาบ่อง วัดผาบ่อง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ