No.61/71วัดศรีดอนชัย (เวียง)
วัดศรีดอนชัย (เวียง)
วัดศรีดอนชัย (เวียง) วัดศรีดอนชัย (เวียง)
อ.ฝาง ต.เวียง

No.62/71วัดสระนิคม
วัดสระนิคม
วัดสระนิคม วัดสระนิคม
อ.ฝาง ต.เวียง

No.63/71วัดเสาหิน (เวียง)
วัดเสาหิน (เวียง)
วัดเสาหิน (เวียง) วัดเสาหิน (เวียง)
อ.ฝาง ต.เวียง

No.64/71วัดต้นส้านสามัคคี
วัดต้นส้านสามัคคี
วัดต้นส้านสามัคคี วัดต้นส้านสามัคคี
อ.ฝาง ต.สันทราย

No.65/71วัดนันทาราม (สันทราย)
วัดนันทาราม (สันทราย)
วัดนันทาราม (สันทราย) วัดนันทาราม (สันทราย)
อ.ฝาง ต.สันทราย

No.66/71วัดศรีถ้อย
วัดศรีถ้อย
วัดศรีถ้อย วัดศรีถ้อย
อ.ฝาง ต.สันทราย

No.67/71วัดศรีบุญเรือง (สันทราย)
วัดศรีบุญเรือง (สันทราย)
วัดศรีบุญเรือง (สันทราย) วัดศรีบุญเรือง (สันทราย)
อ.ฝาง ต.สันทราย

No.68/71วัดสันต้นดู่
วัดสันต้นดู่
วัดสันต้นดู่ วัดสันต้นดู่
อ.ฝาง ต.สันทราย

No.69/71วัดสุนทราราม
วัดสุนทราราม
วัดสุนทราราม วัดสุนทราราม
อ.ฝาง ต.แม่คะ

No.70/71วัดโสตยาราม
วัดโสตยาราม
วัดโสตยาราม วัดโสตยาราม
อ.ฝาง ต.สันทราย

No.71/71วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม วัดโสภณาราม
อ.ฝาง ต.สันทราย