No.61/74วัดมงคลวนาราม
วัดมงคลวนาราม
วัดมงคลวนาราม วัดมงคลวนาราม
อ.สารภี ต.สารภี

No.62/74วัดสารภี (สมบูรณ์ประชาสฤษฎ์)
วัดสารภี (สมบูรณ์ประชาสฤษฎ์)
วัดสารภี (สมบูรณ์ประชาสฤษฎ์) วัดสารภี (สมบูรณ์ประชาสฤษฎ์)
อ.สารภี ต.สารภี

No.63/74วัดกองทราย
วัดกองทราย
วัดกองทราย วัดกองทราย
อ.สารภี ต.หนองผึ้ง

No.64/74วัดเชียงแสน (หนองผึ้ง)
วัดเชียงแสน (หนองผึ้ง)
วัดเชียงแสน (หนองผึ้ง) วัดเชียงแสน (หนองผึ้ง)
อ.สารภี ต.หนองผึ้ง

No.65/74วัดดอนจืน
วัดดอนจืน
วัดดอนจืน วัดดอนจืน
อ.สารภี ต.หนองผึ้ง

No.66/74วัดป่าแคโยง
วัดป่าแคโยง
วัดป่าแคโยง วัดป่าแคโยง
อ.สารภี ต.หนองผึ้ง

No.67/74วัดผางยอย
วัดผางยอย
วัดผางยอย วัดผางยอย
อ.สารภี ต.หนองผึ้ง

No.68/74วัดสันคือ
วัดสันคือ
วัดสันคือ วัดสันคือ
อ.สารภี ต.หนองผึ้ง

No.69/74วัดอุโบสถ (หนองผึ้ง)
วัดอุโบสถ (หนองผึ้ง)
วัดอุโบสถ (หนองผึ้ง) วัดอุโบสถ (หนองผึ้ง)
อ.สารภี ต.หนองผึ้ง

No.70/74วัดกู่แดง
วัดกู่แดง
วัดกู่แดง วัดกู่แดง
อ.สารภี ต.หนองแฝก

No.71/74วัดหนองแฝก
วัดหนองแฝก
วัดหนองแฝก วัดหนองแฝก
อ.สารภี ต.หนองแฝก

No.72/74วัดหนองสี่แจ่ง
วัดหนองสี่แจ่ง
วัดหนองสี่แจ่ง วัดหนองสี่แจ่ง
อ.สารภี ต.หนองแฝก

No.73/74วัดหวลการณ์
วัดหวลการณ์
วัดหวลการณ์ วัดหวลการณ์
อ.สารภี ต.หนองแฝก

No.74/74วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว วัดสระแก้ว
อ.สารภี ต.ขัวมุง