No.61/105วัดหนองปึ๋ง
วัดหนองปึ๋ง
วัดหนองปึ๋ง วัดหนองปึ๋ง
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.62/105วัดหนองพันเงิน
วัดหนองพันเงิน
วัดหนองพันเงิน วัดหนองพันเงิน
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

No.63/105วัดอุเม็ง
วัดอุเม็ง
วัดอุเม็ง วัดอุเม็ง
อ.สันป่าตอง ต.สันกลาง

No.64/105วัดข่วงมื่น
วัดข่วงมื่น
วัดข่วงมื่น วัดข่วงมื่น
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.65/105วัดควรนิมิตร
วัดควรนิมิตร
วัดควรนิมิตร วัดควรนิมิตร
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.66/105วัดต้นแก้ว
วัดต้นแก้ว
วัดต้นแก้ว วัดต้นแก้ว
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.67/105วัดทุ่งตูม
วัดทุ่งตูม
วัดทุ่งตูม วัดทุ่งตูม
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.68/105วัดทุ่งปุย
วัดทุ่งปุย
วัดทุ่งปุย วัดทุ่งปุย
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.69/105วัดป่าจู้
วัดป่าจู้
วัดป่าจู้ วัดป่าจู้
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.70/105วัดพระบาทยั้งหวีด
วัดพระบาทยั้งหวีด
วัดพระบาทยั้งหวีด วัดพระบาทยั้งหวีด
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.71/105วัดมงคล (มะขามหลวง)
วัดมงคล (มะขามหลวง)
วัดมงคล (มะขามหลวง) วัดมงคล (มะขามหลวง)
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.72/105วัดมะขามหลวง
วัดมะขามหลวง
วัดมะขามหลวง วัดมะขามหลวง
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.73/105วัดมะขุนหวาน
วัดมะขุนหวาน
วัดมะขุนหวาน วัดมะขุนหวาน
อ.สันป่าตอง ต.มะขุนหวาน

No.74/105วัดส้มป่อย
วัดส้มป่อย
วัดส้มป่อย วัดส้มป่อย
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.75/105วัดสันคะยอม (มะขามหลวง)
วัดสันคะยอม (มะขามหลวง)
วัดสันคะยอม (มะขามหลวง) วัดสันคะยอม (มะขามหลวง)
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.76/105วัดสันทรายมูล (มะขามหลวง)
วัดสันทรายมูล (มะขามหลวง)
วัดสันทรายมูล (มะขามหลวง) วัดสันทรายมูล (มะขามหลวง)
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.77/105วัดแสงสว่าง
วัดแสงสว่าง
วัดแสงสว่าง วัดแสงสว่าง
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.78/105วัดหนองอึ่ง
วัดหนองอึ่ง
วัดหนองอึ่ง วัดหนองอึ่ง
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.79/105วัดอุโบสถ (มะขามหลวง)
วัดอุโบสถ (มะขามหลวง)
วัดอุโบสถ (มะขามหลวง) วัดอุโบสถ (มะขามหลวง)
อ.สันป่าตอง ต.มะขามหลวง

No.80/105วัดกอม่วง
วัดกอม่วง
วัดกอม่วง วัดกอม่วง
อ.สันป่าตอง ต.มะขุนหวาน