No.61/63วัดสันห้าง
วัดสันห้าง
วัดสันห้าง วัดสันห้าง
อ.แม่อาย ต.บ้านหลวง

No.62/63วัดใหม่โพธิ์งาม
วัดใหม่โพธิ์งาม
วัดใหม่โพธิ์งาม วัดใหม่โพธิ์งาม
อ.แม่อาย ต.บ้านหลวง

No.63/63วัดพระธาตุดอยหน้อย
วัดพระธาตุดอยหน้อย
วัดพระธาตุดอยหน้อย วัดพระธาตุดอยหน้อย
อ.แม่อาย ต.บ้านหลวง