No.41/69วัดเจดีย์สถาน
วัดเจดีย์สถาน
วัดเจดีย์สถาน วัดเจดีย์สถาน
อ.แม่ริม ต.ริมเหนือ

No.42/69วัดหัวดง
วัดหัวดง
วัดหัวดง วัดหัวดง
อ.แม่ริม ต.ริมเหนือ

No.43/69วัดประกาศธรรม
วัดประกาศธรรม
วัดประกาศธรรม วัดประกาศธรรม
อ.แม่ริม ต.สะลวง

No.44/69วัดเมืองก๊ะ
วัดเมืองก๊ะ
วัดเมืองก๊ะ วัดเมืองก๊ะ
อ.แม่ริม ต.สะลวง

No.45/69วัดสะลวง
วัดสะลวง
วัดสะลวง วัดสะลวง
อ.แม่ริม ต.สะลวง

No.46/69วัดสิทธิทรงธรรม
วัดสิทธิทรงธรรม
วัดสิทธิทรงธรรม วัดสิทธิทรงธรรม
อ.แม่ริม ต.สะลวง

No.47/69วัดสุวรรณาวา
วัดสุวรรณาวา
วัดสุวรรณาวา วัดสุวรรณาวา
อ.แม่ริม ต.สะลวง

No.48/69วัดกุมภประดิษฐ์
วัดกุมภประดิษฐ์
วัดกุมภประดิษฐ์ วัดกุมภประดิษฐ์
อ.แม่ริม ต.สันโป่ง

No.49/69วัดนันทาราม (สันโป่ง)
วัดนันทาราม (สันโป่ง)
วัดนันทาราม (สันโป่ง) วัดนันทาราม (สันโป่ง)
อ.แม่ริม ต.สันโป่ง

No.50/69วัดโพธินิมิตร
วัดโพธินิมิตร
วัดโพธินิมิตร วัดโพธินิมิตร
อ.แม่ริม ต.สันโป่ง

No.51/69วัดมณีประดิษฐ์
วัดมณีประดิษฐ์
วัดมณีประดิษฐ์ วัดมณีประดิษฐ์
อ.แม่ริม ต.สันโป่ง

No.52/69วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู
วัดศรีชมพู วัดศรีชมพู
อ.แม่ริม ต.สันโป่ง

No.53/69วัดสระฉัททันต์
วัดสระฉัททันต์
วัดสระฉัททันต์ วัดสระฉัททันต์
อ.แม่ริม ต.สันโป่ง

No.54/69วัดสันโป่ง (สันโป่ง)
วัดสันโป่ง (สันโป่ง)
วัดสันโป่ง (สันโป่ง) วัดสันโป่ง (สันโป่ง)
อ.แม่ริม ต.สันโป่ง

No.55/69วัดสุวรรณาวาส
วัดสุวรรณาวาส
วัดสุวรรณาวาส วัดสุวรรณาวาส
อ.แม่ริม ต.สันโป่ง

No.56/69วัดตำหนักธรรมนิมิตร
วัดตำหนักธรรมนิมิตร
วัดตำหนักธรรมนิมิตร วัดตำหนักธรรมนิมิตร
อ.แม่ริม ต.ห้วยทราย

No.57/69วัดแม่แอน
วัดแม่แอน
วัดแม่แอน วัดแม่แอน
อ.แม่ริม ต.ห้วยทราย

No.58/69วัดวาลุการาม (ห้วยทราย)
วัดวาลุการาม (ห้วยทราย)
วัดวาลุการาม (ห้วยทราย) วัดวาลุการาม (ห้วยทราย)
อ.แม่ริม ต.ห้วยทราย

No.59/69วัดชมพูนุท
วัดชมพูนุท
วัดชมพูนุท วัดชมพูนุท
อ.แม่ริม ต.เหมืองแก้ว

No.60/69วัดดอนตัน
วัดดอนตัน
วัดดอนตัน วัดดอนตัน
อ.แม่ริม ต.เหมืองแก้ว