No.41/85วัดดอย
วัดดอย
วัดดอย วัดดอย
อ.แม่แตง ต.บ้านเป้า

No.42/85วัดทุ่งล้อม
วัดทุ่งล้อม
วัดทุ่งล้อม วัดทุ่งล้อม
อ.แม่แตง ต.บ้านเป้า

No.43/85วัดบ้านแพะ
วัดบ้านแพะ
วัดบ้านแพะ วัดบ้านแพะ
อ.แม่แตง ต.บ้านเป้า

No.44/85วัดป่าตึงงาม
วัดป่าตึงงาม
วัดป่าตึงงาม วัดป่าตึงงาม
อ.แม่แตง ต.บ้านเป้า

No.45/85วัดสบเลิม
วัดสบเลิม
วัดสบเลิม วัดสบเลิม
อ.แม่แตง ต.บ้านเป้า

No.46/85วัดท่าผา
วัดท่าผา
วัดท่าผา วัดท่าผา
อ.แม่แตง ต.ป่าแป๋

No.47/85วัดปางมะกล้วย
วัดปางมะกล้วย
วัดปางมะกล้วย วัดปางมะกล้วย
อ.แม่แตง ต.ป่าแป๋

No.48/85วัดปางลัน
วัดปางลัน
วัดปางลัน วัดปางลัน
อ.แม่แตง ต.ป่าแป๋

No.49/85วัดป่ายางหนาด
วัดป่ายางหนาด
วัดป่ายางหนาด วัดป่ายางหนาด
อ.แม่แตง ต.ป่าแป๋

No.50/85วัดผาเด็ง
วัดผาเด็ง
วัดผาเด็ง วัดผาเด็ง
อ.แม่แตง ต.ป่าแป๋

No.51/85วัดก๋ายน้อย
วัดก๋ายน้อย
วัดก๋ายน้อย วัดก๋ายน้อย
อ.แม่แตง ต.เมืองก๋าย

No.52/85วัดบ้านเหล่า (เมืองก๋าย)
วัดบ้านเหล่า (เมืองก๋าย)
วัดบ้านเหล่า (เมืองก๋าย) วัดบ้านเหล่า (เมืองก๋าย)
อ.แม่แตง ต.เมืองก๋าย

No.53/85วัดบ้านออบ
วัดบ้านออบ
วัดบ้านออบ วัดบ้านออบ
อ.แม่แตง ต.เมืองก๋าย

No.54/85วัดเมืองก๋าย
วัดเมืองก๋าย
วัดเมืองก๋าย วัดเมืองก๋าย
อ.แม่แตง ต.เมืองก๋าย

No.55/85วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง
วัดบ้านผึ้ง วัดบ้านผึ้ง
อ.แม่แตง ต.แม่หอพระ

No.56/85วัดแม่นาป๊าก
วัดแม่นาป๊าก
วัดแม่นาป๊าก วัดแม่นาป๊าก
อ.แม่แตง ต.แม่หอพระ

No.57/85วัดแม่หอพระ
วัดแม่หอพระ
วัดแม่หอพระ วัดแม่หอพระ
อ.แม่แตง ต.แม่หอพระ

No.58/85วัดสันนาเม็ง (แม่หอพระ)
วัดสันนาเม็ง (แม่หอพระ)
วัดสันนาเม็ง (แม่หอพระ) วัดสันนาเม็ง (แม่หอพระ)
อ.แม่แตง ต.แม่หอพระ

No.59/85วัดหัวฝาย (แม่หอพระ)
วัดหัวฝาย (แม่หอพระ)
วัดหัวฝาย (แม่หอพระ) วัดหัวฝาย (แม่หอพระ)
อ.แม่แตง ต.แม่หอพระ

No.60/85วัดดอนเจียง
วัดดอนเจียง
วัดดอนเจียง วัดดอนเจียง
อ.แม่แตง ต.สบเปิง