No.41/68วัดแม่โป่ง
วัดแม่โป่ง
วัดแม่โป่ง วัดแม่โป่ง
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่โป่ง

No.42/68วัดแม่ฮ่องไคร้
วัดแม่ฮ่องไคร้
วัดแม่ฮ่องไคร้ วัดแม่ฮ่องไคร้
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่โป่ง

No.43/68วัดใหม่ชลประทานชูชาติ
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ วัดใหม่ชลประทานชูชาติ
อ.ดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ

No.44/68วัดมงคลวราราม
วัดมงคลวราราม
วัดมงคลวราราม วัดมงคลวราราม
อ.ดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ

No.45/68วัดวังธาร
วัดวังธาร
วัดวังธาร วัดวังธาร
อ.ดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ

No.46/68วัดสารคามรังสรรค์
วัดสารคามรังสรรค์
วัดสารคามรังสรรค์ วัดสารคามรังสรรค์
อ.ดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ

No.47/68วัดสุขวิเวการาม
วัดสุขวิเวการาม
วัดสุขวิเวการาม วัดสุขวิเวการาม
อ.ดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ

No.48/68วัดศรีมุงเมือง
วัดศรีมุงเมือง
วัดศรีมุงเมือง วัดศรีมุงเมือง
อ.ดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ

No.49/68วัดดอกแดง
วัดดอกแดง
วัดดอกแดง วัดดอกแดง
อ.ดอยสะเก็ด ต.สง่าบ้าน

No.50/68วัดป่าฝาง
วัดป่าฝาง
วัดป่าฝาง วัดป่าฝาง
อ.ดอยสะเก็ด ต.สง่าบ้าน

No.51/68วัดสุวรรณฉิมพลี
วัดสุวรรณฉิมพลี
วัดสุวรรณฉิมพลี วัดสุวรรณฉิมพลี
อ.ดอยสะเก็ด ต.สง่าบ้าน

No.52/68วัดกู่ม่านมงคลชัย
วัดกู่ม่านมงคลชัย
วัดกู่ม่านมงคลชัย วัดกู่ม่านมงคลชัย
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.53/68วัดเจติยานุสรณ์
วัดเจติยานุสรณ์
วัดเจติยานุสรณ์ วัดเจติยานุสรณ์
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.54/68วัดป่าสักงาม
วัดป่าสักงาม
วัดป่าสักงาม วัดป่าสักงาม
อ.ดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ

No.55/68วัดสุวรรณคีรีมงคล
วัดสุวรรณคีรีมงคล
วัดสุวรรณคีรีมงคล วัดสุวรรณคีรีมงคล
อ.ดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ

No.56/68วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย)
วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย)
วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย) วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย)
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.57/68วัดชัยสถิตย์
วัดชัยสถิตย์
วัดชัยสถิตย์ วัดชัยสถิตย์
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.58/68วัดเชฏฐาวรคุปต์
วัดเชฏฐาวรคุปต์
วัดเชฏฐาวรคุปต์ วัดเชฏฐาวรคุปต์
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.59/68วัดดอนชัย (สันปูเลย)
วัดดอนชัย (สันปูเลย)
วัดดอนชัย (สันปูเลย) วัดดอนชัย (สันปูเลย)
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.60/68วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง วัดยางทอง
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย