No.41/66วัดวังธาร (ร้องวัวแดง)
วัดวังธาร (ร้องวัวแดง)
วัดวังธาร (ร้องวัวแดง) วัดวังธาร (ร้องวัวแดง)
อ.สันกำแพง ต.ร้องวัวแดง

No.42/66วัดบ้านมอญ
วัดบ้านมอญ
วัดบ้านมอญ วัดบ้านมอญ
อ.สันกำแพง ต.สันกลาง

No.43/66วัดสันกลางใต้
วัดสันกลางใต้
วัดสันกลางใต้ วัดสันกลางใต้
อ.สันกำแพง ต.สันกลาง

No.44/66วัดสันกลางเหนือ
วัดสันกลางเหนือ
วัดสันกลางเหนือ วัดสันกลางเหนือ
อ.สันกำแพง ต.สันกลาง

No.45/66วัดสีมาราม
วัดสีมาราม
วัดสีมาราม วัดสีมาราม
อ.สันกำแพง ต.สันกลาง

No.46/66วัดคำซาว
วัดคำซาว
วัดคำซาว วัดคำซาว
อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง

No.47/66วัดบ้านน้อย (สันกำแพง)
วัดบ้านน้อย (สันกำแพง)
วัดบ้านน้อย (สันกำแพง) วัดบ้านน้อย (สันกำแพง)
อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง

No.48/66วัดป่าแดง (สันกำแพง)
วัดป่าแดง (สันกำแพง)
วัดป่าแดง (สันกำแพง) วัดป่าแดง (สันกำแพง)
อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง

No.49/66วัดป่าเห็ว
วัดป่าเห็ว
วัดป่าเห็ว วัดป่าเห็ว
อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง

No.50/66วัดศรีบุญเรือง (สันกำแพง)
วัดศรีบุญเรือง (สันกำแพง)
วัดศรีบุญเรือง (สันกำแพง) วัดศรีบุญเรือง (สันกำแพง)
อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง

No.51/66วัดสันกำแพงหลวง
วัดสันกำแพงหลวง
วัดสันกำแพงหลวง วัดสันกำแพงหลวง
อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง

No.52/66วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม วัดสันติวนาราม
อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง

No.53/66วัดสันใต้
วัดสันใต้
วัดสันใต้ วัดสันใต้
อ.สันกำแพง ต.สันกำแพง

No.54/66วัดดอยซิว
วัดดอยซิว
วัดดอยซิว วัดดอยซิว
อ.สันกำแพง ต.ห้วยทราย

No.55/66วัดทุ่งต้อม
วัดทุ่งต้อม
วัดทุ่งต้อม วัดทุ่งต้อม
อ.สันกำแพง ต.ห้วยทราย

No.56/66วัดป่าตึง (ห้วยทราย)
วัดป่าตึง (ห้วยทราย)
วัดป่าตึง (ห้วยทราย) วัดป่าตึง (ห้วยทราย)
อ.สันกำแพง ต.ห้วยทราย

No.57/66วัดแม่ตาด
วัดแม่ตาด
วัดแม่ตาด วัดแม่ตาด
อ.สันกำแพง ต.ห้วยทราย

No.58/66วัดล้านทอง
วัดล้านทอง
วัดล้านทอง วัดล้านทอง
อ.สันกำแพง ต.ห้วยทราย

No.59/66วัดสันข้าวแคบกลาง
วัดสันข้าวแคบกลาง
วัดสันข้าวแคบกลาง วัดสันข้าวแคบกลาง
อ.สันกำแพง ต.ห้วยทราย

No.60/66วัดหนองแสะ
วัดหนองแสะ
วัดหนองแสะ วัดหนองแสะ
อ.สันกำแพง ต.ห้วยทราย