No.41/70วัดพระเจ้าตนหลวง
วัดพระเจ้าตนหลวง
วัดพระเจ้าตนหลวง วัดพระเจ้าตนหลวง
อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง

No.42/70วัดม่อนหินไหล
วัดม่อนหินไหล
วัดม่อนหินไหล วัดม่อนหินไหล
อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง

No.43/70วัดแม่ปั๋ง
วัดแม่ปั๋ง
วัดแม่ปั๋ง วัดแม่ปั๋ง
อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง

No.44/70วัดแม่แพง
วัดแม่แพง
วัดแม่แพง วัดแม่แพง
อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง

No.45/70วัดห้วยงู
วัดห้วยงู
วัดห้วยงู วัดห้วยงู
อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง

No.46/70วัดห้วยทราย (แม่ปั๋ง)
วัดห้วยทราย (แม่ปั๋ง)
วัดห้วยทราย (แม่ปั๋ง) วัดห้วยทราย (แม่ปั๋ง)
อ.พร้าว ต.แม่ปั๋ง

No.47/70วัดกลางเวียง
วัดกลางเวียง
วัดกลางเวียง วัดกลางเวียง
อ.พร้าว ต.เวียง

No.48/70วัดขามสุ่ม
วัดขามสุ่ม
วัดขามสุ่ม วัดขามสุ่ม
อ.พร้าว ต.เวียง

No.49/70วัดป่าเสี้ยว
วัดป่าเสี้ยว
วัดป่าเสี้ยว วัดป่าเสี้ยว
อ.พร้าว ต.เวียง

No.50/70วัดแม่กอย
วัดแม่กอย
วัดแม่กอย วัดแม่กอย
อ.พร้าว ต.เวียง

No.51/70วัดหนองอ้อ
วัดหนองอ้อ
วัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ
อ.พร้าว ต.เวียง

No.52/70วัดท่ามะเกี๋ยง
วัดท่ามะเกี๋ยง
วัดท่ามะเกี๋ยง วัดท่ามะเกี๋ยง
อ.พร้าว ต.สันทราย

No.53/70วัดบ่อเต่า
วัดบ่อเต่า
วัดบ่อเต่า วัดบ่อเต่า
อ.พร้าว ต.สันทราย

No.54/70วัดพระธาตุกลางใจเมือง
วัดพระธาตุกลางใจเมือง
วัดพระธาตุกลางใจเมือง วัดพระธาตุกลางใจเมือง
อ.พร้าว ต.สันทราย

No.55/70วัดสันทราย (พร้าว)
วัดสันทราย (พร้าว)
วัดสันทราย (พร้าว) วัดสันทราย (พร้าว)
อ.พร้าว ต.สันทราย

No.56/70วัดสันปง
วัดสันปง
วัดสันปง วัดสันปง
อ.พร้าว ต.สันทราย

No.57/70วัดหนองครก
วัดหนองครก
วัดหนองครก วัดหนองครก
อ.พร้าว ต.สันทราย

No.58/70วัดหนองปิด
วัดหนองปิด
วัดหนองปิด วัดหนองปิด
อ.พร้าว ต.สันทราย

No.59/70วัดห้วยส้าน
วัดห้วยส้าน
วัดห้วยส้าน วัดห้วยส้าน
อ.พร้าว ต.สันทราย

No.60/70วัดดงมะไฟ
วัดดงมะไฟ
วัดดงมะไฟ วัดดงมะไฟ
อ.พร้าว ต.โหล่งขอด