No.21/29วัดสะเมิง
วัดสะเมิง
วัดสะเมิง วัดสะเมิง
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.22/29วัดแสนทอง
วัดแสนทอง
วัดแสนทอง วัดแสนทอง
อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้

No.23/29วัดต้นลาน
วัดต้นลาน
วัดต้นลาน วัดต้นลาน
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.24/29วัดทุ่งล้อม (สะเมิงเหนือ)
วัดทุ่งล้อม (สะเมิงเหนือ)
วัดทุ่งล้อม (สะเมิงเหนือ) วัดทุ่งล้อม (สะเมิงเหนือ)
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.25/29วัดบ้านพอก (บ้านป้อก)
วัดบ้านพอก (บ้านป้อก)
วัดบ้านพอก (บ้านป้อก) วัดบ้านพอก (บ้านป้อก)
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.26/29วัดโป่งปะ
วัดโป่งปะ
วัดโป่งปะ วัดโป่งปะ
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.27/29วัดแม่แพะ
วัดแม่แพะ
วัดแม่แพะ วัดแม่แพะ
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.28/29วัดแม่เลย
วัดแม่เลย
วัดแม่เลย วัดแม่เลย
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

No.29/29วัดศาลาโป่งกวาว
วัดศาลาโป่งกวาว
วัดศาลาโป่งกวาว วัดศาลาโป่งกวาว
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ