No.21/68วัดมหาวนาภิมุข
วัดมหาวนาภิมุข
วัดมหาวนาภิมุข วัดมหาวนาภิมุข
อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดใหญ่

No.22/68วัดศรีชยาราม
วัดศรีชยาราม
วัดศรีชยาราม วัดศรีชยาราม
อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดใหญ่

No.23/68วัดศรีดอนดู่
วัดศรีดอนดู่
วัดศรีดอนดู่ วัดศรีดอนดู่
อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดใหญ่

No.24/68วัดสุนทรศิริ
วัดสุนทรศิริ
วัดสุนทรศิริ วัดสุนทรศิริ
อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดใหญ่

No.25/68วัดชยาลังการ์
วัดชยาลังการ์
วัดชยาลังการ์ วัดชยาลังการ์
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง

No.26/68วัดดวงดี (ป่าป้อง)
วัดดวงดี (ป่าป้อง)
วัดดวงดี (ป่าป้อง) วัดดวงดี (ป่าป้อง)
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง

No.27/68วัดไพรสณฑ์สว่าง
วัดไพรสณฑ์สว่าง
วัดไพรสณฑ์สว่าง วัดไพรสณฑ์สว่าง
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง

No.28/68วัดป่ายาง
วัดป่ายาง
วัดป่ายาง วัดป่ายาง
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง

No.29/68วัดปางอั้น
วัดปางอั้น
วัดปางอั้น วัดปางอั้น
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าเมี่ยง

No.30/68วัดโป่งน้ำร้อน
วัดโป่งน้ำร้อน
วัดโป่งน้ำร้อน วัดโป่งน้ำร้อน
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าเมี่ยง

No.31/68วัดแม่หวาน
วัดแม่หวาน
วัดแม่หวาน วัดแม่หวาน
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าเมี่ยง

No.32/68วัดน้ำแพร่
วัดน้ำแพร่
วัดน้ำแพร่ วัดน้ำแพร่
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าลาน

No.33/68วัดป่าลาน
วัดป่าลาน
วัดป่าลาน วัดป่าลาน
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าลาน

No.34/68วัดปิตยาราม
วัดปิตยาราม
วัดปิตยาราม วัดปิตยาราม
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าลาน

No.35/68วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่ วัดศรีประดู่
อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าลาน

No.36/68วัดไชยพฤกษาวาส
วัดไชยพฤกษาวาส
วัดไชยพฤกษาวาส วัดไชยพฤกษาวาส
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่คือ

No.37/68วัดเทพินทราราม
วัดเทพินทราราม
วัดเทพินทราราม วัดเทพินทราราม
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่คือ

No.38/68วัดนาคาสถิตย์
วัดนาคาสถิตย์
วัดนาคาสถิตย์ วัดนาคาสถิตย์
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่คือ

No.39/68วัดกัญจน์นิธยาราม
วัดกัญจน์นิธยาราม
วัดกัญจน์นิธยาราม วัดกัญจน์นิธยาราม
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่โป่ง

No.40/68วัดดอยปล่อยนก
วัดดอยปล่อยนก
วัดดอยปล่อยนก วัดดอยปล่อยนก
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่โป่ง