No.21/33วัดสะอาดชัยศรี
วัดสะอาดชัยศรี
วัดสะอาดชัยศรี วัดสะอาดชัยศรี
อ.เชียงดาว ต.เมืองงาย

No.22/33วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม
วัดอัมพาราม วัดอัมพาราม
อ.เชียงดาว ต.เมืองงาย

No.23/33วัดนาหวาย
วัดนาหวาย
วัดนาหวาย วัดนาหวาย
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.24/33วัดโละป่าหาญ
วัดโละป่าหาญ
วัดโละป่าหาญ วัดโละป่าหาญ
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.25/33วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.26/33วัดห้วยไส้
วัดห้วยไส้
วัดห้วยไส้ วัดห้วยไส้
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.27/33วัดจอมคีรี
วัดจอมคีรี
วัดจอมคีรี วัดจอมคีรี
อ.เชียงดาว ต.แม่นะ

No.28/33วัดปางมะโอ
วัดปางมะโอ
วัดปางมะโอ วัดปางมะโอ
อ.เชียงดาว ต.แม่นะ

No.29/33วัดราษฎร์ประดิษฐ์
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ วัดราษฎร์ประดิษฐ์
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.30/33วัดศรีดอนชัย
วัดศรีดอนชัย
วัดศรีดอนชัย วัดศรีดอนชัย
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.31/33วัดศรีอุ่นเมือง
วัดศรีอุ่นเมือง
วัดศรีอุ่นเมือง วัดศรีอุ่นเมือง
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.32/33วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล วัดศิริมงคล
อ.เชียงดาว ต.แม่นะ

No.33/33วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์
อ.เชียงดาว ต.แม่นะ