No.21/25วัดอมเม็ง
วัดอมเม็ง
วัดอมเม็ง วัดอมเม็ง
อ.แม่แจ่ม ต.กองแขก

No.22/25วัดแม่นาจร
วัดแม่นาจร
วัดแม่นาจร วัดแม่นาจร
อ.แม่แจ่ม ต.แม่นาจร

No.23/25วัดแม่วาก
วัดแม่วาก
วัดแม่วาก วัดแม่วาก
อ.แม่แจ่ม ต.แม่นาจร

No.24/25วัดนาฮ่อง
วัดนาฮ่อง
วัดนาฮ่อง วัดนาฮ่อง
อ.แม่แจ่ม ต.แม่ศึก

No.25/25วัดสองยอด
วัดสองยอด
วัดสองยอด วัดสองยอด
อ.แม่แจ่ม ต.แม่ศึก