No.21/34วัดโขงขาว
วัดโขงขาว
วัดโขงขาว วัดโขงขาว
อ.ดอยหล่อ ต.สองแคว

No.22/34วัดทุ่งท้อ
วัดทุ่งท้อ
วัดทุ่งท้อ วัดทุ่งท้อ
อ.ดอยหล่อ ต.สองแคว

No.23/34วัดป่าลาน (สองแคว)
วัดป่าลาน (สองแคว)
วัดป่าลาน (สองแคว) วัดป่าลาน (สองแคว)
อ.ดอยหล่อ ต.สองแคว

No.24/34วัดสองแคว
วัดสองแคว
วัดสองแคว วัดสองแคว
อ.ดอยหล่อ ต.สองแคว

No.25/34วัดหลังถ้ำ
วัดหลังถ้ำ
วัดหลังถ้ำ วัดหลังถ้ำ
อ.ดอยหล่อ ต.สองแคว

No.26/34วัดหัวข่วง
วัดหัวข่วง
วัดหัวข่วง วัดหัวข่วง
อ.ดอยหล่อ ต.สองแคว

No.27/34วัดหนองเหียง
วัดหนองเหียง
วัดหนองเหียง วัดหนองเหียง
อ.ดอยหล่อ ต.สันติสุข

No.28/34วัดห้วยดินจี่
วัดห้วยดินจี่
วัดห้วยดินจี่ วัดห้วยดินจี่
อ.ดอยหล่อ ต.สันติสุข

No.29/34วัดใหม่หนองหอย
วัดใหม่หนองหอย
วัดใหม่หนองหอย วัดใหม่หนองหอย
อ.ดอยหล่อ ต.สันติสุข

No.30/34วัดโป่งจ้อ
วัดโป่งจ้อ
วัดโป่งจ้อ วัดโป่งจ้อ
อ.ดอยหล่อ ต.สันติสุข

No.31/34วัดหนองหอยเก่า
วัดหนองหอยเก่า
วัดหนองหอยเก่า วัดหนองหอยเก่า
อ.ดอยหล่อ ต.สันติสุข

No.32/34วัดป่าลาน (สันติสุข)
วัดป่าลาน (สันติสุข)
วัดป่าลาน (สันติสุข) วัดป่าลาน (สันติสุข)
อ.ดอยหล่อ ต.สันติสุข

No.33/34วัดศิลามงคล
วัดศิลามงคล
วัดศิลามงคล วัดศิลามงคล
อ.ดอยหล่อ ต.สันติสุข

No.34/34วัดป่าสวนธรรมรส
วัดป่าสวนธรรมรส
วัดป่าสวนธรรมรส วัดป่าสวนธรรมรส
อ.ดอยหล่อ ต.สันติสุข