No.21/32วัดสารภี
วัดสารภี
วัดสารภี วัดสารภี
อ.แม่วาง ต.ทุ่งรวงทอง

No.22/32วัดแสนคันธา
วัดแสนคันธา
วัดแสนคันธา วัดแสนคันธา
อ.แม่วาง ต.ทุ่งรวงทอง

No.23/32วัดจำลอง
วัดจำลอง
วัดจำลอง วัดจำลอง
อ.แม่วาง ต.บ้านกาด

No.24/32วัดบ้านใหม่ปางเติม
วัดบ้านใหม่ปางเติม
วัดบ้านใหม่ปางเติม วัดบ้านใหม่ปางเติม
อ.แม่วาง ต.บ้านกาด

No.25/32วัดป่าแดด (บ้านกาด)
วัดป่าแดด (บ้านกาด)
วัดป่าแดด (บ้านกาด) วัดป่าแดด (บ้านกาด)
อ.แม่วาง ต.บ้านกาด

No.26/32วัดศิริชัยนิมิตร
วัดศิริชัยนิมิตร
วัดศิริชัยนิมิตร วัดศิริชัยนิมิตร
อ.แม่วาง ต.บ้านกาด

No.27/32วัดโสภาราม
วัดโสภาราม
วัดโสภาราม วัดโสภาราม
อ.แม่วาง ต.บ้านกาด

No.28/32วัดอัมพาราม (บ้านกาด)
วัดอัมพาราม (บ้านกาด)
วัดอัมพาราม (บ้านกาด) วัดอัมพาราม (บ้านกาด)
อ.แม่วาง ต.บ้านกาด

No.29/32วัดถ้ำดอยโตน
วัดถ้ำดอยโตน
วัดถ้ำดอยโตน วัดถ้ำดอยโตน
อ.แม่วาง ต.แม่วิน

No.30/32วัดมัชฌิมาราม
วัดมัชฌิมาราม
วัดมัชฌิมาราม วัดมัชฌิมาราม
อ.แม่วาง ต.แม่วิน

No.31/32วัดวิมุตติการาม
วัดวิมุตติการาม
วัดวิมุตติการาม วัดวิมุตติการาม
อ.แม่วาง ต.แม่วิน

No.32/32วัดสบวิน
วัดสบวิน
วัดสบวิน วัดสบวิน
อ.แม่วาง ต.แม่วิน