No.21/47วัดสบแจ่ม
วัดสบแจ่ม
วัดสบแจ่ม วัดสบแจ่ม
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.22/47วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.23/47วัดสบแปะ
วัดสบแปะ
วัดสบแปะ วัดสบแปะ
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.24/47วัดห้วยทราย
วัดห้วยทราย
วัดห้วยทราย วัดห้วยทราย
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.25/47วัดเชิงดอย
วัดเชิงดอย
วัดเชิงดอย วัดเชิงดอย
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.26/47วัดแท่นคำ
วัดแท่นคำ
วัดแท่นคำ วัดแท่นคำ
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.27/47วัดน้ำตกแม่กลาง
วัดน้ำตกแม่กลาง
วัดน้ำตกแม่กลาง วัดน้ำตกแม่กลาง
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.28/47วัดน้ำต้อง
วัดน้ำต้อง
วัดน้ำต้อง วัดน้ำต้อง
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.29/47วัดน้ำลัด
วัดน้ำลัด
วัดน้ำลัด วัดน้ำลัด
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.30/47วัดพระเกิ๊ด
วัดพระเกิ๊ด
วัดพระเกิ๊ด วัดพระเกิ๊ด
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.31/47วัดพระบาท
วัดพระบาท
วัดพระบาท วัดพระบาท
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.32/47วัดเมืองกลาง
วัดเมืองกลาง
วัดเมืองกลาง วัดเมืองกลาง
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.33/47วัดบ้านใหม่สารภี
วัดบ้านใหม่สารภี
วัดบ้านใหม่สารภี วัดบ้านใหม่สารภี
อ.จอมทอง ต.แม่สอย

No.34/47วัดแม่สอย
วัดแม่สอย
วัดแม่สอย วัดแม่สอย
อ.จอมทอง ต.แม่สอย

No.35/47วัดโรงวัว (แม่สอย)
วัดโรงวัว (แม่สอย)
วัดโรงวัว (แม่สอย) วัดโรงวัว (แม่สอย)
อ.จอมทอง ต.แม่สอย

No.36/47วัดวังน้ำหยาด
วัดวังน้ำหยาด
วัดวังน้ำหยาด วัดวังน้ำหยาด
อ.จอมทอง ต.แม่สอย

No.37/47วัดสบสอย
วัดสบสอย
วัดสบสอย วัดสบสอย
อ.จอมทอง ต.แม่สอย

No.38/47วัดหนองคัน
วัดหนองคัน
วัดหนองคัน วัดหนองคัน
อ.จอมทอง ต.แม่สอย

No.39/47วัดทุ่งปูน
วัดทุ่งปูน
วัดทุ่งปูน วัดทุ่งปูน
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.40/47วัดพุทธนิมิตร
วัดพุทธนิมิตร
วัดพุทธนิมิตร วัดพุทธนิมิตร
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ