No.21/74วัดโพธิมงคล
วัดโพธิมงคล
วัดโพธิมงคล วัดโพธิมงคล
อ.สารภี ต.ไชยสถาน

No.22/74วัดศรีบุญเรือง (ไชยสถาน)
วัดศรีบุญเรือง (ไชยสถาน)
วัดศรีบุญเรือง (ไชยสถาน) วัดศรีบุญเรือง (ไชยสถาน)
อ.สารภี ต.ไชยสถาน

No.23/74วัดศรีสองเมือง (ไชยสถาน)
วัดศรีสองเมือง (ไชยสถาน)
วัดศรีสองเมือง (ไชยสถาน) วัดศรีสองเมือง (ไชยสถาน)
อ.สารภี ต.ไชยสถาน

No.24/74วัดอุโบสถ (ไชยสถาน)
วัดอุโบสถ (ไชยสถาน)
วัดอุโบสถ (ไชยสถาน) วัดอุโบสถ (ไชยสถาน)
อ.สารภี ต.ไชยสถาน

No.25/74วัดดอนแก้ว (สารภี)
วัดดอนแก้ว (สารภี)
วัดดอนแก้ว (สารภี) วัดดอนแก้ว (สารภี)
อ.สารภี ต.ดอนแก้ว

No.26/74วัดตำหนัก (ดอนแก้ว)
วัดตำหนัก (ดอนแก้ว)
วัดตำหนัก (ดอนแก้ว) วัดตำหนัก (ดอนแก้ว)
อ.สารภี ต.ดอนแก้ว

No.27/74วัดน้ำโจ้
วัดน้ำโจ้
วัดน้ำโจ้ วัดน้ำโจ้
อ.สารภี ต.ดอนแก้ว

No.28/74วัดสันกลาง (ป่าตัน)
วัดสันกลาง (ป่าตัน)
วัดสันกลาง (ป่าตัน) วัดสันกลาง (ป่าตัน)
อ.สารภี ต.ดอนแก้ว

No.29/74วัดสันต้นกอก
วัดสันต้นกอก
วัดสันต้นกอก วัดสันต้นกอก
อ.สารภี ต.ดอนแก้ว

No.30/74วัดเจดีย์เหลี่ยม
วัดเจดีย์เหลี่ยม
วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดเจดีย์เหลี่ยม
อ.สารภี ต.ท่าวังตาล

No.31/74วัดช้างค้ำ
วัดช้างค้ำ
วัดช้างค้ำ วัดช้างค้ำ
อ.สารภี ต.ดอนแก้ว

No.32/74วัดบวกครกใต้
วัดบวกครกใต้
วัดบวกครกใต้ วัดบวกครกใต้
อ.สารภี ต.ท่าวังตาล

No.33/74วัดบวกครกเหนือ
วัดบวกครกเหนือ
วัดบวกครกเหนือ วัดบวกครกเหนือ
อ.สารภี ต.ท่าวังตาล

No.34/74วัดบ้านกลาง (สารภี)
วัดบ้านกลาง (สารภี)
วัดบ้านกลาง (สารภี) วัดบ้านกลาง (สารภี)
อ.สารภี ต.ท่าวังตาล

No.35/74วัดป่ากล้วย (ท่าวังตาล)
วัดป่ากล้วย (ท่าวังตาล)
วัดป่ากล้วย (ท่าวังตาล) วัดป่ากล้วย (ท่าวังตาล)
อ.สารภี ต.ท่าวังตาล

No.36/74วัดป่างิ้ว (ท่าวังตาล)
วัดป่างิ้ว (ท่าวังตาล)
วัดป่างิ้ว (ท่าวังตาล) วัดป่างิ้ว (ท่าวังตาล)
อ.สารภี ต.ท่าวังตาล

No.37/74วัดป่าเปอะ
วัดป่าเปอะ
วัดป่าเปอะ วัดป่าเปอะ
อ.สารภี ต.ท่าวังตาล

No.38/74วัดไชยสถาน
วัดไชยสถาน
วัดไชยสถาน วัดไชยสถาน
อ.สารภี ต.ป่าบง

No.39/74วัดเทพาราม (ป่าบง)
วัดเทพาราม (ป่าบง)
วัดเทพาราม (ป่าบง) วัดเทพาราม (ป่าบง)
อ.สารภี ต.ป่าบง

No.40/74วัดป่าบงหลวง
วัดป่าบงหลวง
วัดป่าบงหลวง วัดป่าบงหลวง
อ.สารภี ต.ป่าบง